Privacybeleid

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Van Z naar A, gevestigd Noord Brabantlaan 2 5651LX,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via het gebruik van deze website en diens contactformulier zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Noord Brabantlaan 2
5651LX Eindhoven
040 4015072

Thomas van der Burg is de Functionaris Gegevensbescherming binnen Van Z naar A en te bereiken via info@vanznaara.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Z naar A verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze middels het contactformulier zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Gegevens welke u invult op vrije tekstvelden in het contactformulieren
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanznaara.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Z naar A verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren voor toekomstige gebruikers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Z naar A neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Z naar A) betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Z naar A bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: Na contact en geen verdere interesse wordt uw naam verwijderd
 • Telefoonnummer: Na telefonisch contact en geen vervolg worden uw gegevens verwijderd
 • E-mailadres: Na informatie verzenden en geen vervolg worden uw gegevens verwijderd
 • Gegevens welke u invult op vrije tekstvelden in het contactformulier: Na contact en geen verdere interesse wordt deze informatie verwijderd
 • Locatiegegevens: Wordt gepseudonimiseerd opgeslagen voor website analyse doeleinden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: Wordt gepseudonimiseerd opgeslagen voor website analyse doeleinden
 • Internetbrowser en apparaat type: Wordt gepseudonimiseerd opgeslagen voor website analyse doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Z naar A deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 • UWV (als opdrachtgever voor re-integratie)
 • Verschillende gemeenten (als opdrachtgever voor re-integratie)
 • Bedrijven (als opdrachtgever voor re-integratie)
 • Panteia (uitvoer van klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van het UWV). Voor meer informatie klik hier.
 • Libersy Calendar (online agendasysteem met servers in Nederland)
 • Rapasso (Het cliëntvolgsysteem in de cloud)

Daarnaast verstrekt Van Z naar A uw persoonsgegevens aan andere derden:

 • Google Analytics (Website performance software)
 • WordPress (Website software)
 • Microsoft office 365 met servers binnen de EU (e-mail hosting)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Z naar A gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Z naar A en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanznaara.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Z naar A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, dit kan telefonisch: 040 4015072 of per e-mail: info@vanznaara.nl.