Selecteer een pagina

Klanttevredenheidsonderzoek

Op deze pagina vindt u een beschrijving mbt het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat in opdracht van het UWV moet worden uitgevoerd.

Binnen de overeenkomst die een re-integratie bedrijf afsluit met het UWV om dienstverlening te kunnen bieden aan klanten met een WIA, WAJONG of Ziektewet status is een re-integratie bedrijf verplicht om bij ieder afgesloten traject een KTO uit te voeren.

Het UWV heeft hiervoor een aantal vragenlijsten vastgesteld (https://www.uwv.nl/zakelijk/klanttevredenheidsonderzoek/detail/klanttevredenheidsonderzoek-laten-uitvoeren). Voor het uitvoeren van het onderzoek is een aantal bedrijven geselecteerd die dat onderzoek mogen uitvoeren. Van Z naar A heeft ervoor gekozen om dat onderzoek te laten uitvoeren door Panteia (https://www.panteia.nl).

Een re-integratie bedrijf moet na afsluiten van het traject uw naam, e-mailadres en telefoonnummer doorgeven aan het onderzoeksbureau.

Om er zeker van te zijn dat wij daarmee binnen de kaders van de wet werken hebben we uitgebreid onderzoek gedaan om de privacy van onze klanten te waarborgen.

Hieronder een korte weergave van de uitkomsten van dat onderzoek.

Het UWV is in het onderzoek “verwerkingsverantwoordelijke” zo dat in de AVG wordt gedefinieerd. Het re-integratiebedrijf en het onderzoeksbureau zijn binnen deze kaders “verwerker” en werken hiermee onder de verantwoordelijkheid van het UWV.

Het UWV heeft een wettelijke grondslag om dat onderzoek uit te laten voeren.

De Functionaris Gegevensbescherming schrijft hier het volgende over:

UWV is verwerkingsverantwoordelijke voor KTO’s. UWV verplicht reïntegratiebureaus namelijk om klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s) uit te laten voeren met door UWV voorgeschreven vragenlijsten. Het reïntegratiebureau is dus verwerker en het onderzoeksbureau is subverwerker. Het reïntegratiebureau is op grond daarvan gerechtigd de voor het uitvoeren van KTO’s noodzakelijke contactgegevens aan het onderzoeksbureau te verstrekken.

UWV heeft als verwerkingsverantwoordelijke een grondslag voor het (laten) uitvoeren van KTO’s en verwerken van de daarvoor noodzakelijk contactgegevens. UWV heeft KTO’s nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en zo nodig bij te stellen. Voor KTO’s geldt dus dezelfde grondslag als voor de dienstverlening zelf, namelijk de taak van algemeen belang. Er is geen sprake van toestemming als grondslag voor verwerking van contactgegevens.

Voor bovenstaande maakt het geen principieel verschil of persoonsgegevens als gewoon of als bijzonder worden gekwalificeerd.

Tot slot betekent het feit dat ‘toestemming’ geen grondslag is, níet dat een klant verplicht is mee te doen: deelname is vrijwillig. Maar de klant kan dus geen bezwaar maken tegen het feit dat zij of hij benaderd wordt door het onderzoeksbureau. Het reïntegratiebureau en het onderzoeksbureau hoeven dus ook niet bij te houden of een klant wel of niet benaderd wil worden.”

 

Bovenstaande hebben wij getoetst bij de autoriteit persoonsgegevens (AP) en deze onderschrijft dat bovenstaande past binnen de kaders van de wet.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan zijn wij graag bereid u verder toelichting te geven. Stuur in dat geval een email naar info@vanznaara.nl

laatste update van deze pagina 11 februari 2020